Afdrukken

Een zorgprofessional is vanuit zijn beroep verplicht om zich aan bepaalde afspraken te houden. Sommigen hebben daar een eed over afgelegd, anderen hebben een beroepscode opgesteld. 

Rechten van de zorgvrager zijn verplichtingen van de zorgverlener
Zoals elke cliënt waardeert iemand met hiv zorg die respect als uitgangspunt heeft en rekening houdt met gewenste privacy. De hiv-status maakt dat niet anders. 

rechten

Rechten van de zorgverlener
Een zorgverlener heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat de cliënt of een andere zorgverlener vraagt. De eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol. Een zorgverlener mag weigeren een behandeling uit te voeren, wanneer hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is. Een patiënt kan een bepaald onderzoek of een bepaalde behandeling dus niet afdwingen.

plichten

Plichten van de zorgverlener
Een zorgverlener moet goede en medisch noodzakelijke zorg geven. Hij is verplicht de cliënt in begrijpelijke taal te informeren over de ziekte, behandeling, onderzoeken, gevolgen en de risico’s van de behandeling. Zorgverleners mogen alleen een behandeling starten als de cïënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast moet elke hulpverlener een medisch dossier bijhouden, met alle gegevens over de behandelingen die hij heeft gegeven.

Privacy
Het is de plicht van de zorgverlener zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Alleen personen die direct betrokken zijn bij het onderzoek of de behandeling, mogen patiëntengegevens inzien. Het is gebruikelijk dat een huisarts bericht krijgt over de behandeling door een andere zorgprofessional. De zorgverlener mag gegevens nooit zonder toestemming van de cliënt aan anderen verstrekken. De cliënt kan aangeven aan wie bepaalde informatie mag worden verstrekt.

onverzekerbaar

Recht op zorg
Iedereen heeft recht op zorg, ook mensen zonder papieren die onverzekerbaar zijn. Zij hebben, ook als zij hiv-positief zijn, recht op alle zorg die volgens Artikel 122a Zorgverzekeringswet (Zvw) 2009 valt onder de Basisverzekering van de Zvw of onder de AWBZ-aanspraken. Dit betekent dat zij dus ook toegang tot hiv-en soa-zorg hebben. Hoe dit geregeld is staat beschreven in het rapport 'Overzicht Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland'.

Informatief
Dit rapport geeft informatie over de manier waarop onverzekerbare vreemdelingen van deze zorg gebruik kunnen maken, namelijk met de financiële tegemoetkomingsregeling van het College voor Zorgverzekeringen. Het rapport informeert ook over andere onderwerpen in relatie tot zorg. Verder worden belangrijke adressen genoemd voor advies, hulp en ondersteuning.