In de gezondheidszorg is de relatie tussen zorgverlener en cliënt wettelijk geregeld. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en behandelaar vastgelegd. Evenals in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op grond van deze wetgeving heeft een cliënt recht op inzage in zijn medisch dossier zoals uitslagen, röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen.

Inzagerecht
Naast de cliënt hebben bij de behandeling betrokken zorgverleners eveneens het recht om het dossier in te zien. Er gelden bij het recht op inzage twee beperkingen:

  • De clïent mag de gegevens van iemand anders niet inzien. Zitten deze in het dossier, dan moeten deze bij inzage tijdelijk verwijderd of afgeschermd worden.
  • Persoonlijke werkaantekeningen mag de cliënt niet inzien. Deze aantekeningen gaan bijvoorbeeld over indrukken, vermoedens waar nog verder onderzoek voor nodig is, of vragen die de zorgverlener voor zichzelf heeft opgeschreven. De persoonlijke werkaantekeningen mogen ook niet gedeeld worden met andere zorgverleners.

Het dossier kan men alleen ter plekke inzien en niet mee naar huis nemen. Wel kan een kopie worden opgevraagd. De zorgverlener heeft het recht naar legitimatie te vragen om te controleren of het werkelijk de betreffende cliënt of patiënt is. Hetzelfde geldt voor een elektronisch dossier (epd). Op termijn is het de bedoeling dat iedereen (vanaf thuis) de medische gegevens binnen een epd kan inzien. Een elektronisch dossier biedt daarnaast de mogelijkheid om een overzicht te geven wie, wanneer, welke gegevens heeft geraadpleegd.

Andere rechten t.a.v. het dossier
Staan er volgens de cliënt gegevens in het dossier die niet kloppen? Die niet juist, inmiddels verouderd of niet volledig zijn? Dan bestaan er een aantal mogelijkheden:  

 

Uitwisseling van gegevens
Hoofdregel is dat het dossier alleen ingezien mag worden door bij de behandeling betrokken zorgverleners en de patiënt zelf (evenals de waarnemer van de zorgverlener of de huisartsenpost). Het dossier bevat immers persoonlijke gegevens. De behandelaar of de instelling die een dossier bijhoudt heeft daarom de verplichting dat zorgvuldig te beheren. Het kan voorkomen dat een cliënt bepaalde gegevens niet aan alle bij de behandeling betrokken zorgverleners ter beschikking wil stellen. Ook kunnen specifieke zorgverleners uitgesluiten worden van inzage.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl