Geheimhoudingsplicht
Dit is de plicht tot geheimhouding van in vertrouwen verstrekte gegevens. Sommigen hebben een geheimhoudingsplicht op grond van hun beroep, anderen op grond van een ambt dat zij bekleden, of vanwege een wettelijk voorschrift dat de geheimhouding regelt. Geheimhouding kan ook afgesproken worden in een overeenkomst.

Op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) hebben artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen een medisch beroepsgeheim. Aan het medisch beroepsgeheim wordt nadere invulling gegeven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Privacy
Het medisch beroepsgeheim houdt in dat een zorgverlener geen gegevens van een patiënt aan anderen mag verstrekken. Het medisch beroepsgeheim geldt ook na het overlijden van de patiënt. Deze geheimhoudingsplicht, en dus het recht op privacy, speelt een belangrijke rol in de relatie met een hiv-positieve cliënt. Als deze ervan uit kan gaan dat alles wat besproken wordt onder het beroepsgeheim valt en de zorgverlener zich daar aan zal houden, kan deze vrijuit vragen en zorgen ter bespreking op tafel leggen.

Uitzonderingen
Er zijn een aantal situaties waarin afgeweken kan worden van de geheimhoudingsplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

 

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl