Nieuwe Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken 2015 doet recht aan de patiënt met hiv, alsmede aan zorgverleners met hiv: er zijn geen redenen hen te weigeren in een praktijk voor mondzorg.

Achtergrond
Uit ervaringen van het Servicepunt van Hiv Vereniging Nederland blijkt dat bij mensen met hiv veel vragen leven over hun rechten en plichten als patiënt bij de tandarts. Ook voor werknemers met hiv in een mondzorgpraktijk. En nog steeds blijken er tandartsen te zijn die moeite hebben met een patiënt of een collega die hiv-positief is.
Kan iemand met hiv geweigerd worden door een tandarts? Hoe ga je om met het invullen van een  gezondheidsvragenlijst? Moet iemand met hiv altijd pas aan het eind van de dag behandeld worden? Is niet elke patiënt een mogelijke bron van infectie? Maar ook, kan een tandarts met hiv, een tandartsassistente met hiv of een mondhygiëniste met hiv blijven werken in een praktijk?  Stigmatisering of discriminatie op basis van iemands hiv-status door de tandarts of collega's in de praktijk blijft een grote zorg. Sommige tandartsen maken zich zorgen over een mogelijk infectiegevaar bij de behandeling van een patiënt met hiv. De meer realistische tandartsen zien elke patiënt als een mogelijk risico op infectie en zien met name meer problemen bij hepatitis dan bij hiv.

Standaardvoorschriften
Hiv en hepatitis B en C zijn op dit moment de door bloed overdraagbare aandoeningen en de motor achter het hygiënisch handelen tijdens de behandeling bij de tandarts. Daarnaast komt de laatste tijd ook steeds meer TBC voor. Omdat zelden bekend is of een patiënt een risico oplevert voor de overdracht van een van deze aandoeningen, moet de tandarts ervan uitgaan dat elke patiënt een mogelijke bron van infectie is. De tandartsen hebben gedragsregels die omschrijven op welke wijze een tandarts moet handelen.

knmt richtlijn 250De meeste tandartsen zijn verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De KNMT is daarom actief betrokken bij de ontwikkeling van een specifieke Richtlijn infectiepreventie in de mondzorgpraktijk (pdf). Deze is zodanig geschreven dat de richtlijnen en standaard hygiënevoorschriften in de tandheelkundige praktijk kunnen worden uitgevoerd. Als uitgangspunt zijn de hygiëne richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) gebruikt, die nader worden toegespitst op de praktijk in de mondzorg. Deze richtlijn betekent dat er bij patiënten met hiv geen extra maatregelen hoeven te worden genomen. Maar ook dat iemand met hiv die werkzaam is in de mondzorg na overleg met zijn of haar behandelend arts zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De nieuwe KNMT Richtlijn geldt ook voor mondhygiënisten, kaakchirurgen, tandprothetici, orthodontisten en teamleden van deze beroepsgroepen. De Richtlijn bevindt zich in de definitieve autorisatiefase, maar is in feite al toepasbaar in de huidige praktijk

Rechten en plichten
De tandarts hoeft dus in principe niet op de hoogte te zijn van de hiv-status van de patiënt, aangezien hij voor elke patiënt dezelfde standaard hygiënische handelingen moet verrichten. De tandarts heeft daarom ook geen redenen om op voorhand mensen met hiv behandeling te weigeren. Zowel de patiënt als de tandarts hebben wel rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, laatst gewijzigd in 2015. In deze wet zijn het recht op informatie, op inzage en op privacy geregeld, alsmede het toestemmingsvereiste. Ook staat in deze wet dat 'de patiënt de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze redelijkerwijs voor het uitoefenen van de overeenkomst behoeft'. Als de patiënt belangrijke informatie achterhoudt, mag de tandarts de behandelovereenkomst later opzeggen. Maar het niet vertellen over je hiv-status is geen reden om de behandelovereenkomst te beëindigen

Discriminatie mag niet
Volgens de KNMT betekent dat, wanneer de tandarts bij het eerste contactmoment een eenvoudige anamnese doet, de patiënt er verstandig aan doet de bijzonderheden over de medische situatie, zoals hiv-status en eventueel medicijngebruik, te melden. Als een tandarts n.a.v. deze anamnese er toe overgaat om een patiënt met hiv alsnog te weigeren, dan moet de patiënt direct een klacht indienen bij de KNMT. Een tandarts mag hiv-positieven niet weigeren, doet hij dit wel dan is het discriminatie. Deze weigering kan dan ook aanhangig worden gemaakt via een klachtprocedure bij de KNMT. Bij navraag bleek dat de tandartsenorganisatie zeer fel is op deze vorm van discriminatie en zeer zeker stappen zal ondernemen tegen de tandarts die iemand vanwege hiv afwijst. Natuurlijk kunnen er wel praktische redenen zijn om een nieuwe patiënt te weigeren, bijvoorbeeld wanneer de praktijk van de tandarts vol is. Vraag daarom eerst goed na of een tandarts nieuwe patiënten toelaat in zijn praktijk. Als dit zo is, laat je dan als patiënt inschrijven. Eventueel kunnen vervolgens specifieke gezondheidsvragen gesteld worden. Als een volle praktijk dan als excuus zou worden gebruikt om je niet toe te laten, zou dat op discriminatie kunnen duiden.

Geheimhoudingsplicht
Een tandarts heeft, net als andere hulpverleners in de gezondheidszorg, een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij geen informatie over jou, zoals bijvoorbeeld je hiv-status, mag doorgeven aan anderen, tenzij je daarvoor toestemming geeft. Alleen hulpverleners die direct bij je behandeling zijn betrokken zoals een mondhygiënist of kaakchirurg, mag hij zonder toestemming nader over je hiv-status informeren als het van belang is voor de behandeling. Je moet zo’n bezwaar duidelijk en vooraf aan je tandarts doorgeven.

Altijd veilig werken  
De tandarts en zijn personeel moeten continue aandacht hebben voor infectiepreventie, met andere woorden volgens de regels der tandheelkunde werken. Ook moeten de tandarts, de assistente en andere mensen die in de praktijk werken, bijvoorbeeld stagiaires, gevaccineerd te zijn tegen hepatitis. Hij moet de patiënt goed informeren over de gevolgen en de eventuele risico's van behandeling en onderzoek, alsmede over de te gebruiken medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Werken met hiv binnen de mondzorg
De commissie preventie iatrogene HBV, HCV en hiv en de Nederlandse Vereniging van hiv behandelaren (NVHB) sluiten zorgverleners met hiv niet uit van risicovormende handelingen. Zij stellen dat betrokken zorgverleners zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van zijn of haar patiënten. Een hiv-infectie kan een zeer goede aanleiding zijn om met antivirale therapie te starten, ook al voldoet de geïnfecteerde volgens de richtlijnen niet aan een behandelindicatie. Het uitvoeren van risicovormende handelingen kan als een behandelindicatie beschouwd worden.

Gebitsverzorging belangrijk
Juist voor mensen met hiv is een goede gebitsverzorging van belang. Wanneer je hiv hebt kun je eerder last krijgen van problemen, zoals cariës en terugtrekkend tandvlees dat losse tanden kan veroorzaken. Door combinatietherapie kunnen veel van de problemen voorkomen worden. Waar mensen toch nog vaak last van blijven houden is terugtrekkend tandvlees en tandvleesontstekingen. Het is daarom verstandig aan de tandarts je hiv-status en jouw medicatie te melden. Ook is dit van belang wanneer de tandarts bepaalde medicatie voorschrijft die zou kunnen interfereren met de hiv-medicatie. Hoewel er ook bij de apotheek de taak ligt om hierop toe te zien. Het gaat er uiteindelijk om dat een patiënt optimale zorg krijgt en door de tandarts optimaal behandeld wordt voor een goede gezondheid van zijn gebit.

Toch nog klachten
De Nederlandse tandartsen hebben de afgelopen jaren belangrijke verbeteringen gerealiseerd op het gebied van infectiepreventie en blijken goed op de hoogte te zijn van de WIP-Richtlijn. Ook is het de heersende mening onder tandartsen dat er geen reden is om mensen met hiv in hun praktijk te weigeren. Wanneer je toch klachten hebt of niet tevreden bent over je tandarts is het verstandig dit te uiten in een gesprek. Wanneer je er samen niet uitkomt kun je telefonisch advies en informatie, ook over een second opinion, inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Op werkdagen van 9.30 -12.00 uur telefonisch bereikbaar op 0900.20.25.012 (0,90 per gesprek). Het TIP kan een advies geven of aanraden e.e.a. schriftelijk aan de KNMT voor te leggen. Je kunt de KNMT vragen een bemiddelende rol te spelen. Wanneer een bemiddelingspoging van de KNMT niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je alsnog een formele klacht indienen.

Oproep
Blijf jij toch vervelende ervaringen houden meld ze dan bij het Servicepunt van Hiv Vereniging Nederland (op ma, di en do van 14.00-22.00 uur via 020 689 25 77). Wij gaan de ervaringen bundelen en voorleggen aan de KNMT om tot een oplossing te komen.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl