Afdrukken

De hoofdregel is dat je dossier alleen ingezien mag worden door bij de behandeling betrokken zorgverleners en door jezelf. Het dossier bevat immers persoonlijke gegevens. De behandelaar of de instelling die over jou een dossier bijhoudt, is daarom verplicht dat zorgvuldig te beheren.

Vanzelfsprekend mogen andere zorgverleners die bij je behandeling betrokken zijn je gegevens wél inzien, evenals de waarnemer van je zorgverlener of de huisartsenpost. Dat is nodig om je goed te kunnen behandelen. Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens niet aan alle bij de behandeling betrokken zorgverleners ter beschikking wilt stellen. Ook kun je specifieke zorgverleners uitsluiten van inzage. Lees meer hierover onder Dossiervoering.

Uitzonderingen
In een aantal situaties kan worden afgeweken van de geheimhoudingsplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

afweging bij 'conflict'

Conflict van plichten
In sommige situaties kan het vasthouden aan het beroepsgeheim ernstig nadeel of gevaar inhouden voor de patiënt. Dan kan iemand beslissen informatie uit te wisselen. Dit komt slechts in uitzonderlijke gevallen voor. Een voorbeeld hiervan is het melden van kindermishandeling. En dan nog moet de zorgverlener in zo'n situatie al het mogelijke proberen, zonder zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken.

wettelijk

Wettelijk voorschrift
Sommige wetten kunnen bepalen dat het beroepsgeheim verbroken moet worden. Het gevolg kan zijn dat gegevens uit jouw dossier uitgewisseld worden. Voorbeelden van zo'n wet is de Wet publieke gezondheid of de Wet op de lijkbezorging.

onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek
Alleen onder bepaalde omstandigheden kunnen medische gegevens worden verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek.

rechter

Rechtelijke macht
Ook de rechter kan de zorgverlener in sommige gevallen gelasten dat hij zijn geheimhoudingsplicht doorbreekt door inlichtingen te verstrekken of gegevens af te staan voor onderzoek.