Afdrukken

Wanneer er met je gezondheid iets aan de hand is, heb je de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Je vertrouwt je toe aan zijn zorg. Zowel jij als de zorgverlener hebben rechten en plichten. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsover-eenkomst (WGBO).

Je rechten als patiënt op een rij:

informatie

Een zorgverlener informeert je in begrijpelijke taal over:

toestemmingsvereiste

Je mag alleen behandeld worden met jouw toestemming. Om toestemming voor een bepaalde behandeling te kunnen geven heb je  informatie over het onderzoek en de behandeling nodig. Bij een ingrijpende behandeling zal uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd. In acute situaties, als je niet in staat bent toestemming te geven, mag je worden behandeld.

inzage in je dossier

Je zorgverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op jouw behandeling. Je hebt recht op inzage in je dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over jezelf gaan of werkaantekeningen van je zorgverlener.

privacy

Als patiënt heb je recht op bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Je moet er vanuit kunnen gaan dat alles wat je met je zorgverlener bespreekt geheim blijft. Alleen de personen die betrokken zijn bij de behandeling zijn op de hoogte van jouw situatie. Informatie mag zonder jouw toestemming niet worden doorgegeven aan bijvoorbeeld je partner, familie of vrienden. Verder moeten medische handelingen worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kun je je behandelend arts vragen om in een aparte ruimte een gesprek met je te hebben.

vertegenwoordiging

Je kunt een verklaring opstellen waarin je iemand als jouw vertegenwoordiger aanwijst. Deze kan dan voor jou beslissen over je behandeling op momenten dat je dat zelf niet (meer) kunt. Wanneer er niets op schrift is gesteld, betrekt de zorgverlener een naaste bij de besluitvorming over jou.

Download hier de brochure over je rechten als patiënt van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Je plichten als patiënt op een rij:

verzekering

Vanaf 18 jaar ben je wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar moeten verzekerd worden door hun ouders of voogd. Bij het afsluiten van de verzekering moet het sofinummer doorgeven worden. Alleen voor militairen in actieve dienst, gedetineerden en gemoedsbezwaarden geldt deze plicht niet. Als je niet verzekerd bent kan een boete opgelegd worden. Onverzekerbare vreemdelingen hebben recht op alle zorg welke volgens Artikel 122a Zorgverzekeringswet (Zvw) 2009 valt onder de Basisverzekering van de Zvw of onder de AWBZ-aanspraken. Dit betekent dat zij dus ook toegang tot hiv-en soa-zorg hebben. Uitgebreide informatie over dit recht op medisch noodzakelijke zorg lees je hier.

legitimatie

Je bent verplicht je te legitimeren. Deze plicht is ingevoerd om fraude met verzekeringspasjes en dossierverwisselingen te voorkomen. Je moet je identiteitsbewijs overleggen aan de zorgverlener. De wet verplicht zorgverleners het sofinummer bij de identiteitscontrole te registreren.

betaling

Je hebt de plicht om de rekening te betalen. In veel gevallen wordt dit geregeld via de zorgverzekering die je hebt afgesloten. Als je een rekening krijgt, moet je deze tijdig betalen of laten betalen via je (aanvullende) zorgverzekering.

medewerking

Je bent niet verplicht je hiv-status te melden. Het wel of niet melden van je status is jouw persoonlijke afweging. Geef je zorgverlener duidelijke informatie. Beantwoord zijn vragen zo goed mogelijk. Hierdoor kan hij een goede diagnose stellen en deskundige behandeling geven. Vertel het ook als er veranderingen in je ziekte of behoeften optreden. Verder is het belangrijk om mee te werken aan de behandeling waarvoor je toestemming hebt gegeven. Houd je aan de adviezen die je krijgt. Zoals medicijnen volgens voorschrift innemen. Gebruik ze in de juiste hoeveelheid en op het juiste tijdstip. Meld je behandelaar (arts of apotheker) ook wanneer je last hebt van bijwerkingen.

respect

Je hebt respect voor je zorgverlener (en andersom!). Hierdoor is het mogelijk om goed met elkaar samen te werken. Overleg met je zorgverlener bij meningsverschillen, problemen of klachten.