Afdrukken

De relatie tussen jou en je zorgerlener is wettelijk geregeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin zijn de rechten en plichten van de patiënt en behandelaar vastgelegd.

Je medisch dossier
Zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen leggen allemaal gegevens over hun patiënten vast. Je moet dan denken aan uitslagen van een onderzoek, röntgenfoto’s, of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts en aantekeningen. Medische dossiers worden van oudsher op papier bijgehouden maar tegenwoordig steeds vaker in een elektronisch patiëntendossier. De inhoud van zo’n elektronisch dossier is hetzelfde als dat van een papieren dossier.

Alleen behandelaars die je gegevens nodig hebben in het kader van je behandeling, mogen deze opvragen en inzien.

Inzagerecht
De bij jouw behandeling betrokken zorgverleners hebben het recht om gegevens uit je dossier in te zien. Zelf heb je ook het recht om uw eigen gegevens in te zien. Hierbij zijn er twee beperkingen:

Je kunt je dossier ter plekke inzien maar niet mee naar huis nemen. Wel kun je een kopie opvragen. Het kan zijn dat je legitimatie wordt gevraagd om te controleren of jij werkelijk de cliënt of patiënt bent. Hetzelfde geldt voor een elektronisch dossier (epd). Op termijn is het de bedoeling dat je ook (vanaf thuis) zelf je medische gegevens binnen je epd kunt inzien. Ook kun je in je epd zien wie jouw gegevens heeft geraadpleegd en wanneer.

Andere rechten t.a.v. je dossier
Staan er in je dossier gegevens die naar jouw idee niet kloppen? Die niet juist, inmiddels verouderd of niet volledig zijn? Dan heb je een aantal mogelijkheden:  

verbetering

Recht op verbetering
Je kunt je behandelaar vragen de gegevens die niet kloppen te verbeteren. Dit verzoek doe je schriftelijk. Je behandelaar moet binnen vier weken antwoorden of hij aan jouw verzoek kan voldoen. Als hij geen wijzigingen wil aanbrengen in je dossier moet hij duidelijk aangeven waarom. Als hij wel aan jouw verzoek tegemoet komt, moet hij dit zo spoedig mogelijk doen.

aanvulling

Recht op aanvulling
De wet kent ook de mogelijkheid om een aanvulling in je dossier te laten opnemen. Een aanvulling kan een door jou geschreven verklaring zijn waarin je jouw zienswijze over de behandeling uiteenzet. Of een second opinion van een andere zorgverlener. Je behandelaar is verplicht die aanvulling in het dossier op te nemen. Of hij het eens is met deze aanvulling is niet van belang.

verwijdering

Recht op verwijdering
Wanneer er volgens jou overbodige gegevens in je dossier staan of opmerkingen die je als kwetsend  ervaart, kun je de zorgverlener vragen deze uit het dossier te verwijderen. Zo’n verzoek doe je schriftelijk. De zorgverlener moet hier binnen drie maanden gehoor aan geven, tenzij hij gegronde redenen heeft om dat niet te doen. Hij moet dat dan aan je meedelen. Ook moet hij motiveren waarom hij het niet wil doen.

afscherming

Recht op afscherming
Je kunt bepaalde gegevens laten afschermen van de overige gegevens in het dossier. De afgeschermde informatie is dan onzichtbaar voor waarnemers of andere behandelaren die ook inzage in het dossier hebben. Een verzoek tot afscherming doe je schriftelijk. De zorgverlener moet binnen vier weken antwoorden of hij aan je verzoek kan voldoen. Als hij het niet doet moet hij duidelijk aangeven waarom niet. Als hij dit wel wil doen, dan moet hij dit zo spoedig mogelijk voor je regelen.

bewaartermijn & vernietiging

Bewaartermijn & vernietiging
Volgens de WGBO moeten medische gegevens minimaal vijftien jaar bewaard blijven (of langer als dat nodig is voor de te verlenen zorg). Na die tijd worden de gegevens vernietigd. Je kunt een verzoek indienen om (delen van) je dossier eerder te laten vernietigen. Bijvoorbeeld als je niet meer aan een bepaalde behandeling of periode herinnerd te worden. Wanneer je zorgverlener of instelling ondanks jouw verzoek (delen van) je dossier niet wil vernietigen, moet hij je wel vertellen waarom niet aan je verzoek voldaan kan worden.

Download hier de brochure over inzage in je medisch dossier van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)